J.R.B.E.H

E.S.D

J.S.D

E.S.B

N.Z.E.O

A.C.B

C.C.O

U.E.A

C.S.C

J.E.A

W.A.L

C.B.O

C.R.O

C.R.B.S.K
مقابلات متاخرة فئة الشبان
écrit le: 10 mars 2020 à 10:30

Programme des rencontres retards catégories jeunes

 Journée du 17 Mars 2020

Date

lieux

Rencontres       

U-15

U-17

MARDI

17/03/2020

OULED DJELLAL

NISR - IROD

14H00

15H30

OURLAL

CCO - CRBL

14H00

15H30

GUEDILA

JSD - ESD

14H00

15H30

 

    Tous droits réservés © 2016 - 2020 Ligue Wilaya de Football - Biskra.